Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929 – 1933) đối với nước Mĩ rất nghiêm trọng:

* Kinh tế :

- Ảnh hưởng nghiêm trọng các ngành sản xuất công nông và thương nghiệp:

     + sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% so với năm 1929

     + 40% tổng số ngân hàng phải đóng cửa (10 vạn)

     + 11,5 công ti thương nghiệp, 58 công ti đường sắt bị phá sản

* Chính trị- xã hội:

     + Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn

     + Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ

(Nguồn: Câu 2 trang 73 sgk Sử 11:)