Nguyên nhân khiến cho số người thất nghiệp ở Mĩ lên mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933:

- Mĩ lâm vào vòng xoáy khủng hoảng, phá hủy ngiêm trọng các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp của nước Mĩ.

- Năm 1933, khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất: sản lượng công nghiệp giảm còn 53,8%, hàng chục vạn các công ty phá sản.

- Số người thất nghiệp lên đến hàng chục triệu, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ.

(Nguồn: trang 71 sgk Lịch Sử 11:)