- Trong những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới

- Nguyên nhân:

+ Thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí trong chiến tranh

+ Không bị chiến tranh tàn phá

+ Là nước thắng trận, trở thành chủ nợ của Châu Âu

+ Sớm áp dụng khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất

+ Biết sửu dụng phương pháp quản lí sản xuất tiên tiến, mở rộng qui mô và chuyên môn hoá trong sản xuất

(Nguồn: Câu 1 trang 73 sgk Sử 11:)