* Nội dung chính sách mới:

     + Nhà nước tích cực can thiệp vào đời sống kinh tế

     + Chính phủ thực hiện các biện pháp để giải quyết thất nghiệp

     + Thông qua các đạo luật để phục hồi kinh tế: Đạo luật ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp

- Ý nghĩa:

     + Giải quyết nạn thất nghiệp, xoa diệu mâu thuẫn xã hội

     + Nền kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng

     + Tăng thu nhập quốc dân

     + Chế độ dân chủ tư sản vẫn được duy trì

* Chính sách đối ngoại

     + Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh Củng cố vai trò của Mĩ ở Mĩ Latinh, cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh (chấm dứt các cuộc can thiệp vũ trang, tiến hành thương lượng và trao trả độc lập, nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mĩ)

     + Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11.1933) (Trên thực tế, chính quyền Ru-dơ-ven vẫn không từ bỏ lập trường chống cộng sản)

(Nguồn: Câu 3 trang 73 sgk Sử 11:)