- Nguyên nhân:

     + Chế độ phong bảo thủ cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.

     + Nông dân bị áp bức, bóc lột nặng nề nên đã tiếp thu tư tưởng của cải cách tôn giáo, tiếp thu tư tưởng của Lu-thơ.

- Diễn biến , kết quả

     + Từ mùa xuân 1524, cuộc đấu trành đã có tính chất quyết liệt, mở đầu cho cuộc chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt xuất cả phong trào là To-mat Muyn-xe.

     + Phong trào nông dân Đức đã giành thắng lợi bước đầu, chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức. Tuy nhiên sau đó bị giới quý tộc và tăng lữ đàn áp nên chịu tổn thất nặng nề.

- Ý nghĩa:

     + Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện thinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại giáo hội phong kiến.

     + Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.

(Nguồn: trang 65 sgk Lịch Sử 10:)