- Đặc điểm:

     + Không thủ tiêu tôn giáo, dùng biện phá ôn hòa đề quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

     + Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.

- Ý nghĩa

     + Là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đã suy tàn.

     + Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

(Nguồn: Câu 4 trang 65 sgk Sử 10:)