- Trong thủ công nghiệp, các công trường thủ công mọc lên thay thế phường hội, hình thành quan hệ chủ - thợ.

- Trong nông nghiệp, các đồn điền trang trại được hình thành, người lao động biến thành công nhân nông nghiệp.

- Trong thương nghiệp , các công ti thương mại thay thế các thương hội.

- Từ những thay đổi trên , xã hội Tây Âu có sự biến đổi, hình thành hai giai cấp mới: giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

(Nguồn: trang sgk Lịch Sử 10:)