- Là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, nó phản ánh lòng căm thù của quần chúng bị áp bức.

- Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện thinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại Giáo hội, phong kiến.

- Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.

(Nguồn: Câu 5 trang 65 sgk Sử 10:)