Vĩnh Long có thể là:

Ngoài ra Vĩnh Long còn là niên hiệu của:

  • Lương Sư Đô nhà Tùy
  • Đường Cao Tông Lý Trị nhà Đường
  • Mân Cảnh Tông Vương Duyên Hy của nhà Mân thời Thập quốc

(Nguồn: Wikipedia)