Có ít nhất bốn đền thờ Hai Bà Trưng ở Việt Nam, đó là:

(Nguồn: Wikipedia)