Nguyễn Quang Lợi (?-?) là một đại thần nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

Tiểu sử

Nguyễn Quang Lợi không rõ quê quán, làm quan dưới thời Lý Thái Tổ. Năm 1028, Lý Nhân NghĩaLê Phụng Hiểu dẹp Loạn tam vương, Nguyễn Quang Lợi tham gia phò Thái tử Phật Mã lên ngôi vua, tức vua Lý Thái Tông.1

Tháng 11 năm 1028 (ÂL), vua Lý Thái Tông phong thưởng các quan chức, Nguyễn Quang Lợi được nhận chức Thái úy, xếp dưới Thái sư Lương Nhậm Văn, Thái phó Ngô Thượng Đinh, Thái bảo Đào Xử Trung và Trung thư Thị lang Liêu Gia Trinh, xếp trên cả Nguyễn KhánhLý Nhân Nghĩa.1

Năm 1029, Nguyễn Quang Lợi bị giáng xuống làm Đô úy, được vua Lý Thái Tông sai đi đón thiền sư vào kinh thành.2

Tham khảo

  1. ^ a ă Đại Việt sử ký toàn thư Quyển II
  2. ^ Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 2, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, trang 413.

(Nguồn: Wikipedia)