Nguyễn Nhân Thiếp (1452 - ?) là đại thần nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.

Sự nghiệp

Nguyễn Nhân Thiếp người xã Kim Đôi huyện Võ Giàng, nay là Kim Đôi - Kim Chân - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Từ nhỏ Nguyễn Nhân Thiếp đã thông minh ham học. Năm 1466 đời Lê Thánh Tông, ông cùng anh là Nguyễn Nhân Bỉ đỗ đồng tiến sĩ khi mới 15 tuổi. Sau đó ông được cử làm tri huyện lập thạch1 .

Năm 1467 khi mới 16 tuổi, ông lại thi đỗ Hoành từ, được vào làm việc ở Bí thư giám.

Sang thời Lê Hiến Tông (1498-1504), ông làm Học sĩ đông các kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám. Tài văn chương của ông được vua Hiến Tông và người đương thời coi trọng.

Sau đó Nguyễn Nhân Thiếp làm tới chức Thượng thư bộ Lại. Không rõ ông mất năm nào.

Gia quyến

Gia đình ông có nhiều người đỗ đạt và làm quan. Anh ông là tiến sĩ Nguyễn Xung Xác (Nguyễn Nhân Bồng), tiến sĩ Nguyễn Nhân Bỉ (Nguyễn Hoằng Thạc) và em ông là tiến sĩ Nguyễn Nhân Dư, tiến sĩ Nguyễn Nhân Đạc cùng làm quan trong triều đình nhà Lê.

Các con ông là tiến sĩ Nguyễn Hoành Khoản, Bảng nhãn Nguyễn Huân (Nguyễn Viên), tiến sĩ Nguyễn Kính, cháu ruột tiến sĩ Nguyễn Nhân Lượng. Các cháu của ông là Nguyễn Dũng Nghĩa, Nguyễn Đạo diễn, Nguyễn Củng Thuận, Nguyễn Nhân Bị, Nguyễn Bá Tấn, Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Lý Quang, Nguyễn Năng Nhượng (Nguyễn Năng Nhuận), Nguyễn Quốc Quang, đều thi đỗ tiến sĩ.

Tham khảo

  • Phan Huy Chú (2008), Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục

Chú thích

  1. ^ Phan Huy Chú, sách đã dẫn, tr 443

(Nguồn: Wikipedia)