Nguyễn Chấn có thể là:

  • Bộ trưởng Nguyễn Chấn, một Bộ trưởng trong chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau là Việt Nam thống nhất.
  • Tướng Nguyễn Chấn (sinh 1931), Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

(Nguồn: Wikipedia)