Các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất vì mong muốn thanh toán đối thủ để chia lại thuộc địa.

(Nguồn: trang 71 sgk Lịch Sử 8:)