a. Kinh tế:

* Nông Nghiệp:

    - Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

    - Kết quả: Mùa màng trở lại phong đăng. Cảnh thái bình đã trở lại.

* Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

    - Bãi bỏ hoặc giảm nhiều loại thuế.

    - Mở cửa ải thông chơi búa.

    - Kết quả: Hàng hóa lưu thông không bị ngưng đọng. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

b. Phát triển văn hóa dân tộc:

    - Ban bố Chiếu lập học.

    - Dùng chữ Nôm lám chữ viết thức của nhà nước.

    .- Lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

(Nguồn: Bài 1 trang 133 sgk Lịch sử 7:)