* Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

    - Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở Gia Định: Kiên quyết tiến quân đánh dẹp (tiêu diệt).

    - Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .

* Ý nghĩa chính sách ngoại giao:

    - Tránh cho đất nước bị chia cắt, chiến tranh.

    - Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, tạo sự hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

(Nguồn: Bài 2 trang 133 sgk Lịch sử 7:)