- "Mở cửa ải" để buôn bán trao đổi hàng hóa với các nước.

    - "Thông chợ búa" để nhân dân trong nước mua bán trao đổi sản phẩm với nhau.

    → Buôn bán trong và ngoài nước phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển. Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.

(Nguồn: trang 132 sgk Lịch Sử 7:)