- Vùng đất Đàng Trong mới được khai thác, đất đai nhiều, màu mỡ, nhất là vùng Nam Bộ, dân cư thì còn thưa thớt.

    - Khí hậu có nhiều thuận lợi cho nông nghiệp phát triển.

    - Chúa Nguyễn có những biện pháp tích cực để phát triển nông nghiệp.

(Nguồn: Bài 2 trang 112 sgk Lịch sử 7:)