- Lúc đó nền giáo dục vẫn chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.

    - Nhà Lý mới thành lập cần tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của mình.

    → Vì thế, nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận.

(Nguồn: trang 36 sgk Lịch Sử 7:)