- Tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

    - Ban hành bộ "Hình thư".

    - Xây dựng quân đội vững mạnh gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

    - Thi hành chính sách " ngụ binh ư nông".

    - Thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số.

(Nguồn: Bài 3 trang 38 sgk Lịch sử 7:)