- Bộ máy cai trị ở trung ương : vua nắm mội quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

    - Chính quyền địa phương :cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

    - Xây dựng quân đội: 10 đạo quân và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương.

(Nguồn: Bài 2 trang 31 sgk Lịch sử 7:)