Nhà Hán giữ độc quyền về sắt để:

- Kìm hãm sản xuất.

- Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân.

(Nguồn: trang 53 sgk Lịch Sử 6:)