Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc rất nham hiểm và tàn bạo: chúng thực hiện chính sách "đồng hóa" dân ta:

- Thay đổi bộ máy cai trị đến chức huyện lệnh là của người Hán.

- Bắt dân ta học chữ Hán, xóa bỏ phong tục tập quán của người Việt.

- Bắt dân ta phải cống nạp sản vật quí hiếm.

- Thực hiện chính sách cướp đoạt, bắt dân ta nộp đủ thứ thuế và làm các công việc lao dịch nặng nề.

- Chúng còn giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sự phát triển sản xuất của nhân dân ta...

Những việc làm đó chứng tỏ chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong các thế kỉ I – VI là rất nguy hiểm và tàn bạo.

(Nguồn: Bài 1:)