Những chi tiết chứng tỏ nền công nghiệp Châu Giao vẫn phát triển là:

- Biết dùng trâu bò kéo cày.

- Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

- Biết trồng hai vụ lúa một năm.

- Có đủ loại cây trồng, đặc biệt trồng cam, biết dùng kĩ thuật "dùng côn trùng diệt côn trùng".

(Nguồn: trang 54 sgk Lịch Sử 6:)