*Tình hình thế giới:

- Các thế lực phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.

- Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

*Tình hình trong nước:

- Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó Đảng Đông Dương hoạt động mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ và chủ trương rõ ràng.

- Pháp tập trung khai thác thuộc địa gây nên nhiều chuyển biến lớn về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

     + Nông nghiệp: Pháp tăng cường chiếm ruộng đất của nông dân, lập ra các đồn điền của tư bản Pháp.

     + Công nghiệp: Pháp nắm độc quyền một số ngành công nghiệp trọng điểm.

     + Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền buôn bán rượu, thuốc phiện, muối.

(Nguồn: trang 99 sgk Lịch Sử 12:)