* Ý nghĩa lịch sử:

- Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

- Quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.

* Bài học kinh nghiệm:

- Tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm tổ chức, lao động quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

- Đảng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.

(Nguồn: trang 102 sgk Lịch Sử 12:)