Thành Trung có thể là:

Địa danh

  • Quận Thành Trung ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.
  • Quận Thành Trung ở Tây Ninh, Trung Quốc.
  • Quận Thành Trung thuộc thành phố Đài Bắc, Đài Loan.
  • Xã Thành Trung, Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam.
  • Xã Thành Trung, Bình Minh, Vĩnh Long.

Tên người

(Nguồn: Wikipedia)