Thành Tổ (chữ Hán: 成祖) là miếu hiệu của một số vị vua chúa Việt Nam và Trung Quốc. Cũng như Cao Tổ, Thái Tổ, Thánh Tổ, các vị vua Thành Tổ cũng có công lao lớn đối với đất nước.

Việt Nam

  • Trịnh Thành Tổ

Trung Quốc

  • Minh Thành Tổ

Xem thêm

  • Thái Tổ
  • Thánh Tổ
  • Thành Tông
  • Văn Tổ
  • Dụ Tổ
  • Hiến Tổ

(Nguồn: Wikipedia)