Sông Hiếu, đoạn chảy qua chợ Đông Hà ở Quảng Trị

Sông Hiếu có thể là:

  • Sông Hiếu ở Nghệ An (còn gọi là sông Con), một phụ lưu của sông Lam.
  • Sông Hiếu ở Quảng Trị (phần thượng nguồn còn gọi là sông Cam Lộ), một phụ lưu của sông Thạch Hãn.

(Nguồn: Wikipedia)