Điện Cần Chánh có thể đề cập đến:

  • Điện Cần Chánh (hoàng thành Huế): Điện Cần Chánh trong Tử Cấm thành (Huế).
  • Điện Cần Chánh (Gyeongbokgung): Điện Cần Chánh trong Gyeongbokgung.

(Nguồn: Wikipedia)