Đền Đồng Cổ là nơi thờ Thần Đồng Cổ. Tại Việt Nam hiện nay có hai đền Đồng Cổ bao gồm:

  • Đền Đồng Cổ (Thanh Hóa), là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được xây dựng thời Hùng Vương.
  • Đền Đồng Cổ (Hà Nội), là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được xây dựng thời nhà Lý.

(Nguồn: Wikipedia)