Chùa Vĩnh Nghiêm có thể chỉ:

  • Chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang.
  • Chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg - Cộng hòa liên bang Đức.

(Nguồn: Wikipedia)