Vũ Vương (chữ Hán: 武王) hay Võ Vương, là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

 • Văn Lang Hùng Vũ Vương
 • Chu Vũ Vương
 • Sở Vũ Vương
 • Tần Vũ Vương
 • Nam Việt Vũ Vương (có thời kỳ xưng là Nam Việt Vũ Đế)
 • Đông Việt Vũ Vương (sau tự lập làm Đông Việt Vũ Đế)
 • Đông Hán Ngụy Vũ Vương (sau được truy tôn là Ngụy Vũ Đế)
 • Tây Tấn Hà Gian Vũ Vương
 • Tây Tấn Phù Phong Vũ Vương
 • Tây Tấn Lang Nha Vũ Vương
 • Tiền Lương Vũ Vương
 • Sở Tuyên Vũ Vương (sau được truy tôn là Tuyên Vũ Đế)
 • Hậu Tần Ngụy Vũ Vương
 • Nam Lương Vũ Uy Vũ Vương
 • Thổ Cốc Hồn Vũ Vương
 • Bách Tế Vũ Vương
 • Tân La Thần Vũ Vương
 • Bột Hải Vũ Vương (sau được truy tôn là Vũ Đế)
 • Tề Đường Trung Vũ Vương (sau được truy tôn là Trung Vũ Đế)
 • Cao Ly Vũ Vương (còn có thụy hiệu khác là U Vương)

Xem thêm

(Nguồn: Wikipedia)