Trương Mỹ Ngọc (張美玉, ?-?) là quan văn nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam, quê ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, là người đức cao, học rộng.

Thời Tây Sơn ông là một trong sáu người được người đời phong tặng danh hiệu Tây Sơn lục kỳ sĩ.

Xem thêm

  • Tây Sơn thất hổ tướng
  • Tây Sơn ngũ phụng thư

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)