Triệu Nguyên có thể là:

Việt Nam

Trung Quốc

  • Huyện Triệu Nguyên, thuộc địa cấp thị Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang

(Nguồn: Wikipedia)