Trần Phế Đế có thể là một trong những vị vua sau:

  • Trần Phế Đế, vị vua thứ 10 nhà Trần trong lịch sử Việt Nam
  • Trần Phế Đế, vị vua thứ 3 nhà Trần trong lịch sử Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)