Trần Nguyệt Hồ (chữ Hán: 陳月湖1 ) là người đứng thứ 4 trong các cuộc khởi nghĩa nông dân đã khởi nghĩa chống quân Minh.

Tiểu sử

Khi biết Hồ Quý Ly bị bắt, ông nổi dậy khởi nghĩa cùng Phạm Chấn ở Đông Triều. Ông huy động nhân dân ở các nơi khác, cũng nổi dậy khởi nghĩa chống Minh vào ngày 30 tháng 9 năm 1407. Tiêu biểu là Trần Ngỗi.
Nguyễn Trãi đã viết một câu thơ. Câu thơ đó là:

(Bình Ngô đại cáo)

Trần Nguyệt Hồ có người giúp sức là Trần Ngỗi đánh 4 vạn quân Minh, nhưng rồi Trần Ngỗi giết Nguyễn Cảnh ChânĐặng Tất. Trần Nguyệt Hồ hy sinh ở Đông Triều.

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ Việt Nam sử lược/Quyển I/Phần III/Chương XII

(Nguồn: Wikipedia)