Trần Đăng Ninh có thể là:

  • Trần Đăng Ninh (1910-1955), nhà cách mạng
  • Trần Đăng Ninh (chính trị gia), sinh năm 1962, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Hòa Bình

(Nguồn: Wikipedia)