Nguyễn Tự Cường có thể là:

  • Nguyễn Tự Cường, giáo sư tiến sĩ khoa học
  • Nguyễn Tự Cường, hiến sát sứ thời Lê sơ, đỗ hoàng giáp

(Nguồn: Wikipedia)