Lý Úc có thể là:

  • Lý Úc (李勖), quan viên Đông Ngô thời Tam Quốc.
  • Lý Úc (李郁), quan viên Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều.
  • Lý Úc (李郁, ? – 840), tự Văn Vĩ, người dân tộc Sa Đà, quan viên phục vụ hai triều đại Hậu Đường và Hậu Tấn thời Ngũ Đại trong lịch sử Trung Quốc. Úc là tông thất nhà Hậu Đường, thiếu thời từng được làm Tông tự quan. Thời Minh Tông, Úc dần được thăng đến Tông chính khanh. Lý Úc tính công bằng, chưa từng vì yêu ghét cá nhân mà làm việc trái lẽ. Hậu Tấn Cao Tổ cướp ngôi, phong Lý Úc chức Quang lộc khanh. Năm 840, bệnh mất, truy tặng Thái tử Thái bảo.1

Chú thích

  1. ^ Cựu Ngũ Đại sử, quyển 96, Tấn thư, quyển 22 – Lý Úc truyện.

(Nguồn: Wikipedia)