Lý Thuần Phong (Trung văn giản thể: 李淳风; Chữ Hán phồn thể: 李淳風 - sinh năm 602 mất năm 670) là người đời Đường. Ông là người học rộng tài cao tinh thông thiên văn, địa lý và có tài lập luận phá án. Ông là một Gia Cát Lượng thứ 2 có cảm tình với Phất Vân Quận Chúa nhưng phải xa cách vì Sa Đà của nước Tây Đột Quyết đã dồn đại Đường vào bước đường cùng.

Tham khảo

  • Zhuang, Tianshan, "Li Chunfeng". Encyclopedia of China (Astronomy Edition), 1st ed.
  • Encyclopaedia Britannica

(Nguồn: Wikipedia)