Lê Dực
Thông tin chung
Học vấn Đồng tiến sĩ
Chức quan cao nhất Hữu thị lang bộ Lại
Giới tính Nam
Quốc gia Đại Việt
Triều đại Lê sơ, Mạc

Lê Dực là hữu thị lang bộ Lại thời Lê sơ, đỗ đồng tiến sĩ năm Cảnh Thống.1

Thân thế

Lê Dực là người Đại Định, huyện Thanh Oai (Hà Nội).1

Sự nghiệp

Ông đậu đồng tiến sĩ khoa Canh Tuất thời Cảnh Thống.1

Đến năm Hồng Thuận Bính Tý 1516, khi đánh Trần Cao, ông được Lê Chiêu Tông sai làm tán lý1 2 dinh Sơn Nam và lấy lại được kinh thành, về sau ông làm đến Lại bộ hữu thị lang. Ông đi ẩn khi nhà Mạc giành ngôi nhà Lê sơ.1

Nhận định

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, thuộc Nhân vật chí, Phan Huy Chú có viết một mục về ông tại phần "Bề tôi tiết nghĩa".1

Tham khảo

  1. ^ a ă â b c d Phan Huy Chú 2014, tr. 413
  2. ^ Nguyễn Minh Đức 2011, tr. 165.

Thư mục

  1. Nguyễn Minh Đức (2011), Việt Nam, những sự kiện quân sự từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 
  2. Phan Huy Chú (2014), Nguyễn Minh Nhựt; Nguyễn Thế Truật; Trần Đình Việt; Đào Thị Tú Uyên; Võ Thị Ngọc Phượng, biên tập, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, Nhân vật chí, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Trẻ, ISBN 978-604-1-03015-2 

(Nguồn: Wikipedia)