Dương Hùng có thể là:

  • Dương Hùng, nhà văn đời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc
  • Dương Hùng, hoàng thân nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc
  • Dương Hùng, nhân vật hư cấu trong Thủy hử

(Nguồn: Wikipedia)