Đỗ Viện (chữ Hán: 杜瑗, 327 – 410), tự Đức Ngôn, là Giao Châu thứ sử nhà Đông Tấn, sinh ra ở Chu Sương, Giao Chỉ, nguyên quán Kinh Triệu.

Cuộc đời

Ông nội là Đỗ Nguyên làm thái thú Ninh Phổ, dời nhà đến Giao Chỉ.

Viện được quan Châu dùng làm thái thú của Nhật Nam, Cửu Đức, Giao Chỉ. Ban đầu, thế lực của Cửu Chân thái thú Lý Tốn hùng mạnh, muốn chiếm lấy Giao Châu, nghe tin thứ sử Đằng Độn Chi đang đến, sai hai con trai chia 2 đường thủy lục ngăn giữ. Viện đưa quân đến chém Tốn, dẹp tan cuộc khởi nghĩa, được ban chức Long tương tướng quân.

Độn Chi ở Châu hơn 10 năm, cùng Lâm Ấp có nhiều xung đột. Độn Chi mới trở về bắc, Lâm Ấp vương Phạm Hồ Đạt công phá 3 quận Nhật Nam, Cửu Đức, Cửu Chân, rồi vây Châu thành. Khi ấy Độn Chi đã đi xa, Viện cùng con trai thứ 3 là Huyền Chi ra sức cố thủ, bày nhiều kế sách, rồi ra đánh, đại phá quân địch. Họ đuổi đến Nhật Nam, Cửu Chân, liên tiếp chiến thắng, khiến cho Hồ Đạt phải chạy về Lâm Ấp. Triều đình bèn lấy Viện làm Long tương tướng quân, Giao Châu thứ sử.

Khi Lư Tuần chiếm cứ Quảng Châu, sai sứ đến thông hảo, Viện đem chém. Năm 410, Viện mất, thọ 84 tuổi, được truy tặng hữu tướng quân, quan chức như cũ. Nhà Tấn cho con ông là Đỗ Tuệ Độ kế tục ông làm thứ sử Giao châu.

Xem thêm

Tham khảo

  • Tống thư quyển 92, liệt truyện 52 - Lương lại truyện: Đỗ Viện truyện

(Nguồn: Wikipedia)