+ 14-10 đến 10-12-1952: Chiến dịch Tây Bắc.

+ 21-12-1953: Chiến dịch Trung Lào.

+ 21-1 đến 5-2-1954: Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.

+ 31-1 đến 4-1954: Chiến dịch Hạ Lào.

+ 13-3 đến 7-5-1954: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

(Nguồn: trang 118 sgk Lịch Sử 9:)