Vơ vét tài nguyên, khủng bố, đàn áp nhân dân, chia để trị.

(Nguồn: trang 64 sgk Lịch Sử 8:)