- Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước cay của tư sản không trả được (5 tỉ livro).

- Công thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

- Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

(Nguồn: trang 12 sgk Lịch Sử 8:)