Các nhà tư tưởng đã thức tỉnh mọi người đứng dậy đấu tranh và chuẩn bị cho cuộc cách mạng bùng nổ.

(Nguồn: trang 13 sgk Lịch Sử 8:)