Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lwujc lượng then chốt góp phần quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

(Nguồn: trang 108 sgk Lịch Sử 8:)