1-9-1939Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9-1940I-ta-li-a-tấn công Ai Cập
26-6-1941Đức tấn công Liên Xô
7-12-1941Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1-1942Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập
2-2-1943Chiến thắng Xta-lin-grat
6-6-1944Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp
9-5-1945Phát xít Đức đầu hàng
15-8-1945Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc

(Nguồn: Bài 2 trang 108 sgk Lịch sử 8:)